Payroll, wat is dat eigenlijk?

Omdat ondernemers vandaag de dag bijna meer bezig zijn met het bijhouden van de wetgeving en alle nieuwe regeltjes dan dat ze zich bezig kunnen houden met datgene waar ze hun geld mee verdienen kiezen steeds meer werkgevers ervoor hun personeel onder te brengen bij Payroll Service Noord BV. Niet alleen zorgen wij ervoor dat de betaling van uw salaris tip top geregeld is, ook zorgen wij ervoor dat de loonstrookjes op tijd zijn, dat het vakantiegeld op tijd gestort is en dat alle verzekeringen in orde zijn.

Bovendien weet uw werkgever zo zeker dat u de best mogelijke ondersteuning krijgt. Door het tekenen van uw overeenkomst komt u in dienst van Payroll Service Noord BV en dat biedt volop heldere voordelen. Wij voorzien u namelijk van uitgebreide voorlichting en uitleg over loonstroken, jaaropgaven, vakantieregelingen en arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht op telefoonnummer 06-18035164. Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Uw overeenkomst, de arbeidsvoorwaarden en de algemene informatie vormen de basis voor onze samenwerking. Bewaar deze verkregen informatie dan ook goed! Wij wensen u veel plezier en succes in uw werk en zien uit naar een prettige samenwerking!

 

Arbeidsvoorwaarden

De uitzendovereenkomst, verder te noemen overeenkomst;
In de ABU CAO voor uitzendkrachten is een 3 fasen systeem afgesproken. Het komt erop neer dat hoe langer een uitzendkracht voor Payroll Service Noord BV werkt, hoe verder deze uitzendkracht in het fasen systeem komt, hoe meer rechten en plichten hij of zij opbouwt. De maximale uitzendtermijn vervalt, waardoor de uitzendkracht nu voor langere tijd bij dezelfde werkgever uitgezonden kan worden. Prettig voor de uitzendkracht én voor de werkgever om goede werknemers langer te behouden. Graag lichten we de drie fasen puntsgewijs toe.

Fasen systeem

Fase A

Fase A geldt als de meest flexibele fase. De eerste 78 (gewerkte) weken betaalt de werkgever (de inlener) enkel de daadwerkelijk gewerkte uren van de medewerker(s). Indien een werknemer ziek wordt, nemen wij de risico’s over. Daarnaast kan de werkgever gedurende deze fase de arbeidsrelatie op elk moment beëindigen.

Fase B

Wanneer fase A is verlopen, kunnen wij de medewerker nog zes contracten gedurende vier jaar aanbieden.

Fase C

Na fase A en B dient ook Payroll Service Noord BV de medewerker een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. De flexibele toegevoegde waarde, die wij bedrijven kunnen bieden, komt in Fase C te vervallen. Veel werkgevers (inleners) besluiten de medewerker zelf in dienst te nemen.

 

 

Arbeidsomstandigheden/veiligheid

De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, de zogenaamde Arbo-wet. In deze wet worden de regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek zoveel mogelijk waarborgen. Voor u is het van belang om te weten dat het bedrijf waar u werkt verplicht is u te informeren over de eventuele risico’s op de werkvloer. U dient er zelf voor te zorgen dat de informatie ter harte wordt genomen en dat u de instructies ook daadwerkelijk opvolgt.

 

Salaris

Bij werken hoort een salaris. De hoogte van uw salaris komt tot stand in overleg met Payroll Service Noord BV, het bedrijf waar u werkt en u zelf. De hoogte van uw salaris is gebaseerd op het uurloon geldend in het bedrijf daar waar u werkzaam bent en is daarbij afhankelijk van uw werkpatroon, leeftijd, soort werk en werkervaring. Uw salaris wordt omgerekend naar een bruto uurloon. Dit is nodig omdat uw werkduur kan afwijken van wat gebruikelijk is; geen volledige maand, geen 38 uur per week, etc. Uw exacte bruto verdiensten berekent u door dit uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren dat u in een betreffende week hebt gewerkt.

Salarisuitbetaling

Wanneer u het inschrijfformulier met de loonbelastingverklaring, het arbeidsverleden en de persoonsgegevens ingevuld en ondertekend heeft, stuurt u het op naar Payroll Service Noord BV. Let u erop dat u hier een geldig kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs bijvoegt (bij een identiteitsbewijs beide kanten kopiëren). Een rijbewijs is GEEN geldig ID-bewijs!!! Zodra wij deze gegevens ontvangen hebben maken wij uw contract klaar en sturen het in tweevoud naar u toe, u kunt één exemplaar behouden en het andere zend u retour. Nu bent u bij ons in dienst en zullen wij eens per periode, afhankelijk van de gemaakte afspraken, uw salaris uitbetalen.

Vakantiedagen

Wij reserveren voor u per gewerkt uur een percentage van uw brutoloon. Bij Payroll Service Noord BV hebt u recht op doorbetaalde vakantiedagen per volledig gewerkt jaar. Deze vakantiedagen dienen, in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat u gewend bent te ontvangen. De vakantiedagen die u opbouwt, worden gereserveerd en kunnen door u opgevraagd worden.

Vakantiegeld

Wij reserveren voor u per gewerkt uur een percentage van uw loon. U heeft recht op 8% vakantietoeslag van het door u in iedere periode genoten basis uur salaris over de normale uren. Het vakantiegeld dat u opbouwt, wordt gereserveerd en kan door u opgevraagd worden.

Inhouding

Net als bij iedereen die werkt, worden op uw salaris bedragen voor loonheffing en sociale premies ingehouden. Payroll Service Noord BV draagt de loonheffing en premies voor de sociale zekerheid voor u af.

Loonstrook

Per periode (maand, 4 weken of week) stellen wij uw loonstrook op. Op de loonstrook staat precies hoeveel uur u heeft gewerkt. Ook staat erop hoe uw loon is opgebouwd, wat u het lopende jaar al heeft verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen (vakantiedagen en –geld) u heeft opgebouwd. Na de jaarwisseling sturen wij de jaaropgave naar uw huisadres toe. Deze kan slechts éénmalig worden verstrekt, dus vergeet nooit om een adreswijziging door te geven aan Payroll Service Noord BV.

Pensioen

Indien u 21 jaar of ouder bent en u heeft tenminste 26 weken in één jaar voor één uitzendbureau gewerkt, dan neemt u automatisch deel aan de pensioenregeling voor de uitzendbranche, de STIPP. Deze pensioenregeling is per 1 januari 2004 verplicht gesteld voor alle uitzendkrachten in de uitzendbranche. Voor actuele informatie over de pensioenregeling kijkt u op de STIPP-website: www.stippensioen.nl. Op deze site vindt u alle informatie over de regeling. Ook kunt u via deze site vragen stellen over uw persoonlijke pensioensituatie.

Identieficatieplicht

Iedereen is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkplek. Daarom dient u altijd een identificatiebewijs mee te nemen en bij u te dragen op het werk. Bij het identificeren op de werkplek dient u één van de volgende, originele en geldige, identiteitspapieren te kunnen laten zien:

  • Paspoort;
  • Identiteitsbewijs;
  • Vreemdelingendocument en evt. bijbehoren (indien van toepassing).

Ziekte

In geval van ziekte, meldt u dat diezelfde dag ’s morgens voor aanvang van uw werk bij uw werkgever en daarna ook bij de contactpersoon van Payroll Service Noord BV. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 06-18035164. Hetzelfde geldt ook voor de betermelding. Zie verder hiervoor het ziektereglement, deze zal u gelijk met uw overeenkomst toegezonden worden. Heeft u een dringende en/of geldige reden om niet te kunnen werken, laat dit dan wederom zo snel mogelijk weten daar waar u werkzaam bent en aan uw contactpersoon bij Payroll Service Noord BV. Dat geldt ook als u onverhoopt wilt of moet stoppen met uw werkzaamheden. Dan horen wij graag wanneer en waarom u wilt stoppen. Dit geldt ook indien u tijdelijk niet beschikbaar bent. Wij kunnen dan alle formaliteiten correct verzorgen ten behoeve van de uitschrijving, zoals bijvoorbeeld de afmelding bij het UWV.